КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЧАСТНИ ИНВЕСТИТОРИ И ФОНДОВЕ?

Компаниите са като един жив организъм, който постоянно еволюира. Първоначално, всичко започва с една идея за разработване на продукт или услуга, които след това биват представяни на пазара и от този момент започва същинското развитие и растеж на бизнес модела. След определен период от време, в зависимост от индустрията, компанията достига своята зрялост и при добро пред-ставяне преминава към етап на стабилност, а при неблагоприятно развитие експоненциално влошава представянето си и „Умира“, изхвърлена от конкуренцията. 

  През различните етапи от своето развитие, всяко дружество има необходимост от финансов капитал, който да бъде вложен в бизнеса, за да бъдат изпълнени поставени задачи. Чрез задачите се реализира крайната финансова цел на компанията – а именно максимизиране на ползите и печалбите за нейните собственици. Набирането на финансов капитал става по два основни начина: чрез вземането на дълг или привличането на нов съдружник/собственик.

През последното десетилетие след влизането на България в Европейския съюз се предостави още една възможност за финансиране на фирмите в страната по направление на различни структурни фондове на ЕС, които предоставят целево безвъзмездно финансиране.

  В следващите редове ще Ви запознаем с различните възможности за набиране на външно финансиране, като ще ги разделим в категории и ще ги отнесем към етапите в развитието на дружеството.

Жоро Джунов

Експерт Финанси и Инвестиционни Проекти

Статия 7

чАСТНИ ИНВЕСТИТОРИ

Най-общо казано „Частни инвеститори“ са „всички физически лица“, които желаят да притежават акции и дялове от компании или да подпомогнат развитието на даден бизнес, като по този начин целят да съхранят и увеличат своето богатство във времето – като неутрализират ефекта на инфлацията върху техните пари, или с цел да стимулират определени бизнес насоки. Частните инвеститори се делят на няколко категории:

Семейство и Приятели – в началният етап на стартиране на всеки нов бизнес, финансови средства за оперативните разходи се покриват от неговите собственици. Основно това са натрупани спестявания, депозити или дори наследство. В един момент обаче, тези лични финанси започват да се стопяват и привършват, което поставя собствениците пред изпитание.

Как бързо могат да си осигурят свеж капитал, за да продължат?

Кой ги познава толкова добре, за да им повери парите си?

Тук се намесват най-близките ни хора, а именно нашето Семейство и Приятели. Те са склонни да ни доверят малки суми от порядъка на 5 000 –
10 000 лева, които да им бъдат върнати с гъвкави, а не фиксирани плащания, което е голям плюс. Тези близки не вземат активно участие в бизнеса и не получават дялово участие за подкрепата си.

Disclaimer: В моята практика съм виждал единичен транш в размер на 700 000 лева от приятел, като общо бяха набрани 2.2 млн. лева от 28 човека в рамките на 4 дни.

„Crowdfunding” – или казано на български „финансиране от тълпата“ е модерен начин за набиране на капитал основно във фазата на разработване на продукта или услугата, като често пъти самият рунд на „crowdfunding” служи като маркетингов анализ за одобрението и готовността на бъдещите клиенти към продуктите на фирмата.

„Crowdfunding-a” се характеризира с набирането на малки по размер суми, но от голям брой хора, като се постига ефект от обема. Разработени са специални платформи за набиране на средства по този метод като GoFundMe, Kickstarter, IndieGoGo и други. Особена черта на този тип привличане на средства е, че инвеститорите получават в замяна продукта или услугата, които са подкрепили, а не придобиват собственост или дългови права.

„Бизнес Ангел“ / „Angel Investor” това е човек със значително богатство, надвишаващо 1 милион лева във високо ликвидни активи (кеш и злато). „Ангелът“ предоставя финансов ресурс в ранен етап от развитието на компанията, която все още не се е доказала на пазара, в замяна на дялово участие (Акции), което обикновено варира от 10% до 33%, като процентът зависи от потенциала на бизнеса и преговорите със собственика/ците.

„Бизнес ангелите“ заемат активна дейност в компанията, като често пъти използват връзките и контактите си, за да осигурят нови пазари, технологии (know how) и инвеститори в бизнеса, както и допринасят с мениджърски опит към управлението. Инвестират в дружества от всички сектори на икономиката, като основният им мотив е да максимизират ROI.  Примери в България за „Бизнес Ангели“ са CEO Angels Club.

„Рискови Капиталисти“ / “Venture Capitalists” VCподобно на „Бизнес Ангел“, рисковите капиталисти са частни лица със значително финансово състояние в диапазона от 1 до 10 милиона лева (за пределите на страната), които често се обединяват в специални фондове, като получават дял от дружеството, в което инвестират. Характеризират се с по-голям обем на инвестиции и то в компании които се намират във фаза на „растеж“, имат история на пазара до 2 години и средствата се използват за масирано развитие и навлизане на нови пазари. По този начин се цели експоненциално увеличение в приходите и печалбата на дружеството в максимално кратки срокове – обикновено до три години.

Целта им основно е да изкарат дружеството/компанията на Фондовата Борса чрез „Първично публично предлагане“ (IPO) като осигурят достъп на широк кръг от физически лица до възможността за инвестиране, като това се явява и “exit strategy” (стратегия за изход от сделката) за тях, тъй като в този момент при листване на борсата получават висока възвращаемост от инвестицията си.  Примери в България са: Фонд Eleven, Launch Hub Ventures, Sofia Angel Ventures и други.

„Частни инвеститори“ / “Retail Investor” – всяка компания може да наберете свеж финансов ресурс чрез „Първично публично предлагане“ (IPO) на нови акции, като по този начин да увеличи капитала на дружеството. За да бъде извършено едно IPO, дружеството трябва да покрие определени критерии съгласно регламенти на Комисията за финансов надзор, Наредба 29 на „Централен депозитар“ и Министерството на Финансите, като емисията се ръководи от специални финансови брокери и посредници, които често пъти са Банки. Емитирането на нови акции, чрез IPO е характерно за компании които вече се намират във фаза „Зрялост“, натрупали са оперативен опит от няколко години (поне 3г.) и целят да използват нов финансов капитал, за да увеличат присъствието си на пазара, като повишат конкурентоспособността си.

Емитирането на нови акции става чрез предварително съгласуван „проспект“ (вид бизнес план). Основният пазар за акции на български компании е Българска Фондова Борса (БФБ) и последното нововъведение за нови стартиращи компании е Пазара „BEAM”, който е предназначен за малки и средни предприятия.

За да сверите часовника си относно финансирането от структурни фондове, моля запишете се за нашият мейл бюлетин и ще получите безплатно книгата ни „Експертни съвети за експертни решения“, в която ще намерите останалата част от статията. Благодарим Ви за отделеното време!