Политика за поверителност

Благодарим Ви, че като посетител на сайта, се интересувате от нашата работа, като и защитата на личните данни. Това е важен аспект от съвременния живот и ние желаем максимално точно да Ви информираме за личните данни, които обработваме и това какви права имате във връзка с тях.

Всички наши служители са задължение да не разпространяват информацията, в това число и лични данни, станали им известни при и повод работата, като са подписали и нарочна декларация за това.

С настоящото Уведомление получавате информация съгласно Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (съкр. ОРЗД, GDPR, Регламента, или Регламента за защита на личните данни), както и Закона за защита на личните данни (съкр. ЗЗЛД), за това как ОТДЕЛ НЕВЪЗМОЖНИ МИСИИ ООД, както и сайтът, който сте посетил и е притежаван от ОТДЕЛ НЕВЪЗМОЖНИ МИСИИ ООД ( съкр. „ние,“ „нас,“ „на нас,“ „сайтът,“ „ОТДЕЛ НЕВЪЗМОЖНИ МИСИИ ООД”) използваме и обработваме информация, която може да съдържа лични данни.

Редовно преглеждаме съдържанието на това Уведомление и при необходимост го модернизираме, променяме или допълваме.

На първо място е добре да знаете, че всяка информация, чрез която е възможно да бъдете идентифициран като самостоятелен субект, представлява лични данни и попада под закрилата на GDPR и ЗЗЛД.

Кога обработваме лични данни?

І. Форми за контакт

– Когато осъществявате контакт с нас чрез изпращане на имейл на един от посочените на сайта ни електронни адреси (имейли) или друг такъв посочен лично за Вас.

– Когато осъществявате контакт с нас чрез обаждане или изпращане на един от посочените в сайта телефонни номера или друг предоставен на Вас.

– Когато осъществявате контакт с нас чрез формата за контакт на сайта, която се появява чрез менютата в сайта „контакти“ и „поискай оферта.“ В този случай съобщението, изпратено от Вас, се получава при нас като имейл.

Имате избор да общувате с нас по който и да намерите за добре от тези начини.

Във всеки един от тези случаи Вие предоставяте доброволно по Ваше усмотрение информация като данни за контакт (имейл и/или телефонен номер), име, което Вие ни предоставите, както и всяка информация, която намерите за добре.

Ограничение на целите и обработването

Ние обработваме информацията, предоставена от Вас, в това число и лични данни, само за целите на това да можем да ви отговорим подходящо според нуждите Ви.

Ако имаме нужда от повече информация и лични данни, за да Ви отговорим на запитването или съобщението Ви, то ние ще Ви помолим да ни я предоставите, при това доброволно.

Ако записваме телефонното Ви обаждане, то Вие ще бъдете уведомен преди започване на разговора.

Кой има достъп до личните Ви данни?

Вашите съобщения и разговори ще достигат до служители на ОТДЕЛ НЕВЪЗМОЖНИ МИСИИ ООД, до които са адресирани или които са компетентни да Ви отговорят подходящо, или предоставят необходимата Ви оферта. Когато е необходимо да бъдат предоставени данни на трети страни, за да Ви се отговори подходящо, то те ще бъдат по възможност анонимизирани в зависимост от характера на запитването Ви. В много редки случаи ще бъдат предоставени данни на съответните органи или институции, които имат законово задължение да ги получат.

Цели и правно основание за обработването на лични данни

– Изпълнение на договорно задължение (чл. 6 ал. 1, буква „б“ от ОРЗД)

В този случай обработването на личните данни се основава на изпълнението на преддоговорни отношения, които предхождат договорно регулирани отношения, както на изпълнение на задълженията по сключен договор. В този случай вече ще е необходимо и да предоставяте точните Ваши данни като в този случай съгласие за обработването им не се изисква, съответно и няма как да се оттегля.

– Изпълнение на законово задължение (чл. 6 ал. 1, буква „в“ от ОРЗД)

Понякога обработването на лични данни се основава на законови задължения като например – запитвания от различни органи и институции в рамките на техните компетенции, на които сме задължени да отговорим. Когато не им са необходими лични данни, то те няма да им бъдат предоставени, а само друг вид информация.

– Изпълнение на легитимни интереси (чл. 6 ал. 1, буква „е“ от ОРЗД)

Легитимните интереси в случая са: да можем да Ви отговорим; избор на подходящи бизнес партньори; уреждането на правни претенции; защитата срещу искове.

Срок на съхранение на данните

Личните данни ще се съхраняват за 1 година, а след това ще бъдат изтрити. Този срок е необходим, за да може да Ви се отговаря, когато имате допълнителни или уточняващи въпроси и запитвания, както и при необходимост от правни спорове.

ІІ. Сключване на договори и тяхното изпълнение.

При сключване на договор с нас субектът е длъжен да предостави необходимата информация, за да бъде индивидуализиран и да е ясно с кога се сключва договорът. Съответно за физическите лица се предоставя достатъчно количество информация, съдържаща и лични данни като имена, ЕГН, адрес, а и всякаква друга необходима информация за изпълнение на договора според конкретната му специфика. Публичните данни предоставени от ЮЛ в Търговския регистър (ТРРЮЛНЦ) или регистър БУЛСТАТ не попадат под закрилата на ОРЗД и ЗЗЛД.

Ограничение на целите и обработването

Ние обработваме информацията, предоставена от Вас, в това число и лични данни, само за целите на това да бъде сключен договора и да бъде изпълнен. Лични данни ще са необходими и преди сключването на договора, когато все още се правят постъпки за сключването му.

Кой има достъп до личните Ви данни?

Служителите на ОТДЕЛ НЕВЪЗМОЖНИ МИСИИ ООД, които отговарят за сключването и изпълнението на договора. Когато е необходимо да бъдат предоставени данни на страни, неучастващи в договора (като външни счетоводители, адвокати и др.), за да се осъществи сключването и изпълнението му, то те ще бъдат по възможност анонимизирани в зависимост от характера на работата. Съответствието с правилата за защита на данните ще бъде осигурено чрез договор с нашите подизпълнители.

Цели и правно основание за обработването на лични данни

– Изпълнение на договорно задължение (чл. 6 ал. 1, буква „б“ от ОРЗД)

В този случай обработването на личните данни се основава на изпълнението на преддоговорни отношения, които предхождат договорно регулирани отношения, както и на изпълнение на задълженията по сключен договор. В този случай вече ще е необходимо и да предоставяте точните Ваши данни като в този случай съгласие за обработването им не се изисква, съответно и няма как да се оттегля.

– Изпълнение на законово задължение (чл. 6 ал. 1, буква „в“ от ОРЗД)

Понякога обработването на лични данни се основава на законови задължения. Тези задължения включват, напр. изпълнението на изискванията за съхранение и идентификация, напр. в контекста на изискванията за борба с прането на пари, задължения за данъчен контрол и докладване, и обработка на данни в контекста на запитвания от органи и институции в рамките на законовите им компетенции на които сме задължени да отговорим. Когато не им са необходими лични данни, то те няма да им бъдат предоставени, а само друг вид информация.

– Изпълнение на легитимни интереси (чл. 6 ал. 1, буква „е“ от ОРЗД)

Необходимо е да обработваме предоставените от Вас лични данни извън действителното изпълнение на договора. Легитимните интереси тук конкретно са: счетоводство; избор на подходящи бизнес партньори; уреждането на правни претенции; защитата срещу искове; изясняването на евентуални нарушения на нормативните правила, предотвратяването на престъпления и регулирането на вредите, които оказват влияние върху бизнес отношенията; евентуално събиране данни за платежоспособността Ви чрез кредитни бюра, за да защитим нашите легитимни интереси.

Срок на съхранение на данните

Личните данни ще се съхраняват за 11 години, а след това ще бъдат изтрити. Този срок е законово определен в данъчното законодателство за съхранение на първични счетоводни документи, а в този срок влизат и евентуалните давностни срокове при възникнали правни спорове. Ако правен спор продължи и след тези 11 години, то данните ще се съхраняват до приключването му.

ІІІ. Насочени (таргетирани или индивидуални) съобщения, реклами и оферти

Ние използваме платформи като Фейсбук, Инстаграм, Гугъл, Ютуб, които следят Вашето поведение (като място, време, интереси и др.) когато ги използвате и получените данни от тях спомагат за това да можем да Ви изпращаме индивидуализирани или общи насочени реклами и оферти. За да можем да го правим, ние използваме платформи и инструменти като Google Analytics and Facebook Business Manager чрез които си обменяме информация, в това число и лични данни.

Тези платформи се опитват да намерят съвпадение с Вашия профил в тяхната база данни и да решат кога и къде (интернет страницата, която разглеждате) е най-добре и оптимално да Ви покажат наша реклама. Ние също имаме нужда от цялата тази информация, за да можем да си анализираме рекламните кампании и тяхното въздействие върху бизнеса ни. Ако не желаете да бъдете проследявани за тези цели, то вие също е възможно да видите реклама от ОТДЕЛ НЕВЪЗМОЖНИ МИСИИ ООД, но ще бъде случайно видяна.

Категории лични данни

Информация за самоличност

Информация за контакт (ако е достъпна за нас)

Информация за местоположение

Плащания, покупки и транзакционни данни (ако са налични и достъпни за нас и имаме необходимост от тях)

Активност и взаимодействие в социалните мрежи (ако е налична и достъпна за нас)

Информация за сърфиране в интернет

Mobile Device Information

Информация за поведението и предпочитанията (ако е налична и достъпна за нас)

Лично мнение

Възможно е използването на на бисквитки/тагове/пиксели: Може да събираме Вашите лични данни за тази цел, като използваме технологии като бисквитки, пиксели и тагове, за да събираме информация за вашето устройство. Повече информация е налична в „Събиране на информация за вашето устройство на нашия уебсайт и приложения с помощта на бисквитки, пиксели, етикети и подобни технологии“.

Можете да научите повече за това как нашите рекламни партньори и платформи за социални медии ни помагат да постигнем тази цел, като посетите техните сайтове:

Google Personalised Advertising: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=en

Google Advertising Policies: https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956

Facebook Lookalike Audiences: https://www.facebook.com/business/help/164749007013531

Facebook Custom Audience Terms: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

Кой има достъп до личните Ви данни?

Служители на нашия екип, а и посочените партньорски платформи като Гугъл и Фейсбук за данните, които са използвани.

Правно основание за обработването на лични данни

– Съгласие (чл. 6 ал. 1, буква „е“ от ОРЗД)

Срок на съхранение на данните

Докато не бъде оттеглено съгласието.

ІV. Изследване и разработка на продукти

Ние извършваме анализ, за да подобрим нашите продукти и услуги. Това включва да ви задаваме въпроси, да участвате в анкети, да Ви молим за обратна връзка, да ви молим за оставяте обратна връзка и мнения след използването или изпробването на нашите услуги и продукти, да молим други доставчици на услуги да извършват пазарни, маркетингови и продуктови проучвания за нас, да изпробвате нови технологии в нашия продукт, които могат да събират лични данни, за да останем пред конкуренцията. Ние съхраняваме тази информация въз основа на нашия „законен интерес“, така че като участвате в някоя от тези дейности, вие се съгласявате, че това е наш законен интерес. Когато е възможно за конкретния повод или ако възразите срещу този законен интерес, ние ще премахнем всякаква информация за самоличност, контакт или мобилно устройство, така че информацията да не може да се използва за идентифициране Ви и вече няма да представлява Ваши лични данни, и ще се счита за „анонимизирана.“

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

– Измервания (само ако се изисква от проекта)

– Информация за самоличност (само ако се изисква от проекта)

– Информация за контакт (само ако се изисква от проекта)

– Информация за местоположението (само ако се изисква от проекта)

– Плащания, покупки и транзакционни данни (ако са налични и достъпни за нас и имаме необходимост от тях)

– Взаимодействие и активност в социалните медии (само ако се изисква от проекта)

– Информация за сърфиране в интернет (само ако се изисква от проекта)

– Информация за мобилното устройство (само ако се изисква от проекта)

– Кореспонденция (само ако се изисква от проекта)

– Информация за поведението и предпочитанията (само ако се изисква от проекта)

Правно основание за обработването на лични данни

– Изпълнение на легитимни интереси (чл. 6 ал. 1, буква „е“ от ОРЗД)

Срок на съхранение на данните

Продължителността на проекта и законовият период на задържане, посочени за защита на нашите права на интелектуална собственост

1. Събиране на информация за вашето устройство на нашия уебсайт с помощта на бисквитки, пиксели, етикети и подобни технологии

Използвайки така наречения „Facebook пиксел“, бисквитките се задават на нашия уебсайт с Ваше съгласие (вижте бисквитките с доставчик или обозначение „Facebook“ по-долу в нашия списък с използвани бисквитки). В допълнение към нас, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия (Facebook) носи съвместна отговорност за обработката на данните, свързани с пиксела в съответствие с член 26 GDPR. Споразумението, на което се основава сътрудничеството с Facebook, може да намерите тук – https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Пикселът събира данни за Вашето използване на нашия уебсайт и ги сравнява с данни от Facebook, за да Ви покаже реклама, съобразена с Вас на уебсайта на Facebook. Facebook също така използва данните за свои собствени рекламни цели, както и за рекламни цели на трети лица в съответствие с политиката за поверителност на Facebook – https://www.facebook.com/policy.php. Там ще намерите и допълнителна информация за това как можете да упражнявате правата си пред Facebook като субект на данни по отношение на Вашите данни, обработвани от Facebook.

Също така изпозваме услугата за предоставяне на персонализирани реклами „Google Remarketing“ чрез „Floodlight tag“. При изпълнението на услугата, съвместно с нас, отговорност за защитата на личните данни в съответствие с чл. 26 GDPR носи Google Ireland Limited (регистрационен номер: 368047) със седалище и адрес на управление 1st and 2nd Floor, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия (Google). Споразумението, на което се основава сътрудничеството с Google, може да намерите тук – https://business.safety.google/intl/en_uk/adsservices/. „Google Remarketing“ събира данни за Вашето използване на нашия уебсайт и ги сравнява с данни от търсачката на Google, за да Ви покаже реклама, съобразена с Вашите предпочитания. Политиката за поверителност на Google може да откриете тук – https://policies.google.com/privacy?gl=BG&hl=bg. В случай че желаете да се изтрие информацията за Вас във Гугъл- https://policies.google.com/privacy?gl=BG&hl=bg#infodelete.

Политика за бисквитките

За да направим посещенията Ви на нашата уебстраница възможно най-функционални, използваме бисквитки. Те включват обработка на данни с цел техническо осигуряване на оптимална работа на уебстраницата, както и други инструменти за постигане на удобни за Вас настройки, за създаване на анонимна статистика и персонализирано (рекламно) съдържание. В секция „Подробен избор“ можете да разрешите или отхвърлите използването на инструментите.

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които сайтовете могат да използват, за да направят потребителското изживяване по-ефективно.

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на крайното Ви устройство (лаптоп, таблет, смартфон и др.), при посещение на нашия уебсайт. Бисквитките не причиняват никакви щети на крайното ви устройство и не съдържат вируси, троянски коне или друг зловреден софтуер. Информацията се съхранява в бисквитката, което води до връзка с конкретното използвано устройство. Това обаче не означава, че веднага разбираме за Вашата идентичност.

Законът постановява, че ние можем да съхраняваме „бисквитки“ на Вашето устройство, ако такива са абсолютно необходими за работата на настоящия сайт. За всички други видове „бисквитки“ е необходимо Вашето съгласие

Настоящият сайт използва различни видове „бисквитки“. Някои от тях са свързани с услуги на трети страни, които се показват на нашите страници.

Можете по всяко време да промените или оттеглите Вашето съгласие от Декларацията за „бисквитки“ на нашия уебсайт.

В зависимост от категорията на бисквитката или на другите технологии за обработване на данни за потреблението, използването на бисквитки и други технологии служи за следните цели:

1. Технически необходими

Правно основание:

– Изпълнение на легитимни интереси (чл. 6 ал. 1, буква „е“ от ОРЗД)

Това са бисквитки и подобни методи, без които не можете да използвате нашите услуги (например, за да се покажат правилно нашите уебсайтове/ необходимите функции).

Въведедени данни от потребителя за запазване на записи в множество подстраници (напр. Избор на предпочитания магазин в търсачката на магазини на Lidl);

Събития, свързани със сигурността (напр. Сигурност при сърфиране за посетители чрез предотвратяване на фалшифициране на заявките в сайта

Данни за възпроизвеждане на мултимедийно съдържание (например възпроизвеждане на (продуктови) видеоклипове, избрани от потребителя).

2. Комфорт

Правно основание:

– Съгласие (чл. 6 ал. 1, буква „е“ от ОРЗД)

 

Използвайки тези техники, можем да вземем предвид Вашите действителни или предполагаеми предпочитания за удобно използване на нашия уебсайт. Например въз основа на Вашите настройки можем да покажем нашия уебсайт на подходящ за Вас език. Освен това избягваме да показваме оферти, които може да не са налични във Вашия регион.

Това са настройки на потребителския интерфейс, които не са свързани с постоянен идентификатор (напр. Активен избор на език или специфичен дисплей на заявки за търсене или картите в търсачката на магазини).

3. Статистика

Правно основание:

– Съгласие (чл. 6 ал. 1, буква „е“ от ОРЗД)

 

Тези техники ни позволяват да съставим анонимни статистически данни за използването на нашите услуги с цел да ги проектираме според нуждите. Това ни дава възможност да определим, например, как да адаптираме още по-добре нашия уебсайт към навиците на потребителите.

Псевдонимизирани потребителски профили с информация за използването на нашия уебсайт. Те включват по-специално:

– тип / версия на браузъра,

– използвана операционна система,

– референтен URL адрес (страницата, посетена преди това),

– име на хоста на компютъра за достъп (IP адрес),

– време на заявка на сървъра,

– индивидуален потребителски номер и

– Задействани събития в уебсайта (поведение при сърфиране).

IP адресът се анонимизира редовно, така че да не може да бъде проследен лично до Вас.

Ние комбинираме идентификационния потребителски номер с други Ваши данни (напр. Име, имейл адрес и т.н.) с вашето изрично съгласие. Въз основа на самия потребителски идентификатор не можем да правим никакви заключения за Вас лично.

Статистическите „бисквитки“ помагат на собствениците на сайтове да научават как посетителите си взаимодействат със сайтовете, като събират и докладват анонимна информация.

4. Маркетинг

Правно основание:

– Съгласие (чл. 6 ал. 1, буква „е“ от ОРЗД)

 

 

Това ни дава възможност да ви покажем подходящо рекламно съдържание въз основа на анализа на Вашето поведение. Вашето потребителско поведение може също да се проследява чрез различни уебсайтове, браузъри или крайни устройства, като се използва потребителски идентификатор (уникален идентификатор).

Псевдонимизирани потребителски профили с информация за използването на Нашия уебсайт. Те включват по-специално:

– IP адрес,

– индивидуален идентификационен потребителски номер;

– потенциални продуктови интереси,

– Задействани събития в уебсайта (поведение при сърфиране).

IP адресите се анонимизират редовно, така че свързване с Вашата личност е напълно изключено.

Ние комбинираме идентификационния потребителски номер с други Ваши данни (напр. Име, имейл адрес и т.н.) с Вашето изрично съгласие. Въз основа на самия потребителски идентификатор не можем да правим никакви заключения лично за Вас. Споделяме потрбителския идентификационния номер и свързаните с него профили за използване с трети страни, ако е необходимо, чрез доставчиците на рекламни мрежи.

Когато бисквиткете се използват въз основа на Вашето съгласие, то можете да оттеглите / коригирате съгласието си на всички бискивтики, за които се изисква съгласие, по всяко време с ефект за в бъдеще, без да се засяга законността на обработката въз основа на съгласието до отмяната.

Видовете бисквитки, които използваме:

Маркетинговите „бисквитки“ се използват за проследяване на посетителите между отделни сайтове. Целта им е показването на реклами, които имат отношение към индивидуалния потребител и са привлекателни за него, като това ги прави по-ценни за издателите на реклами и рекламодатели-трети страни.